عناوین و خطاب های به کار رفته در اسناد آستان قدس رضوی در دوره صفویه
1. عناوین و خطاب های به کار رفته در اسناد آستان قدس رضوی در دوره صفویه

علی سوزنچی کاشانی

دوره 2، شماره 2 ، تیر 1393، ، صفحه 6-39

چکیده
  در دوره صفویه بعضی معتقدند که القاب و عناوین به صورت کامل افول پیدا کرد. اما با بررسی اسناد موجود متوجه می گردیم که القاب اشخاص شاید از بینرفته باشد اما برای هر طبقه و قشر خاصی از جامعه عناوین و خطاب های ...  بیشتر