شجره خلافت و مقام خلفا در عصر صفوی و معرفی دو سند در این مورد
1. شجره خلافت و مقام خلفا در عصر صفوی و معرفی دو سند در این مورد

سالم حسین زاده سورشجانی

دوره 2، شماره 2 ، تیر 1393، ، صفحه 40-58

چکیده
  شجره نوعی سند است که به عنوان مجوز امربه معروف و نهی از منکر، برای بعضی از صوفیان به نام خلیفۀالخلفا و خلیفه صادر می شده اس ت. این اصطلاح درزمان صفویان متداول گردی ده است . از این نوع سند تعداد اندکی موجود ...  بیشتر