ج

 • جلالیان، سعیده بازخوانی و شرح وقف نامه ی میرزا محمد حسین عضد الملک [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 210-222]

 • جهانگیری کلاته، کاظم موقوفات متولیان آستان قدس از صفویه تا پایان قاجاریه [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 62-98]

ح

 • حسن آبادی، ابوالفضل بررسی تحلیلی جنبه هایی از مصرف موقوفات آستان قدس رضوی در دوره ی صفویه [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 7-36]

 • حسینی، سید محسن یک وقف نامه از دو مسجد تاریخی [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 223-229]

خ

 • خانی زاده، مهدی معرفی یکی از موقوفات آستان قدس رضوی (موقوفه عتیقی) [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 150-197]

س

 • سوزنچی کاشانی، علی موقوفات متولیان آستان قدس از صفویه تا پایان قاجاریه [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 62-98]

ف

 • فاطمی مقدم، زهرا سیاست های وقفی عصر نادر و موقوفات آستان قدس رضوی [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 37-61]

 • فتحایی، جواد فهرست وقف نامه های موجود در مدیریت اسناد و مطبوعات سازمان کتابخانه ها و موزه ها و مراکز آستان قدس رضوی [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 230-277]

م

 • محبوب، الهه تمسک در اسناد اداری و وقفی آستان قدس رضوی [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 124-149]

 • موسوی، آمنه بررسی مهر و امضا در وقف نامه های آستان قدس از دوره صفویه تا پهلوی [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 278-289]

ن

 • نجف زاده، علی فضل الله بدایغ نگار، پیش گام در وقف مطبوعات [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 198-209]

 • نظرزاده، محمد موقوفه عتیقی در گفتگو با محمدرضا عتیقی مقدم [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 290-304]

 • نظرکرده، اعظم پایگاه اجتماعی واقفان املاک آستان قدس رضوی [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 99-123]