اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

منصور صفت گل

تاریخ استاد دانشگاه تهران

sefatgolut.ac.ir

»حمدعلی کاظم بیگی

تاریخ و تمدن اسلامی دانشیار دانشکده الهیات و معارف اسلامی- دانشگاه تهران

mabeykiut.ac.ir

مدیر مسئول

دکتر ابوالفضل حسن آبادی

تاریخ ایران در دوره اسلامی مدیر مرکز نسخ خطی

ahassanabady1yahoo.com

سردبیر

دکتر مرتضی نورایی

تاریخ ایران در دوره اسلامی استاد - گروه تاریخ- دانشگاه اصفهان

m.nouraeiltr.ui.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر محمدرضا نصیری

ادبیات فارسی- تاریخ دبیر فرهنگستان زبان و ادب فارسی

secretaryapll.ir
02188642501