اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

منصور صفت گل

تاریخ استاد دانشگاه تهران

sefatgolatut.ac.ir
09123907874

شهرام یوسفی فر

تاریخ استاد دانشگاه تهران

shyousefifaratyahoo.com

غلامرضا امیر خانی

تاریخ هیات علمی کتابخانه ملی

amirkhaniatnlai.ir
02181622615

غلامرضا عزیزی

تاریخ هیات علمی کتابخانه ملی

greaziziatgmail.com

الهه محبوب فریمانی

تاریخ پژوهشگر سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی

e.88.mahboobatgmail.com

زهرا طلایی

تاریخ پژوهشگر سازمان کتابخانه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی

zahratalaeeatgmail.com

اعضای هیات تحریریه بین المللی

نوبوآکی کندو

تاریخ استاد دانشگاه توکیو

n-kondoataa.tufs.ac.jp