اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

منصور صفت گل

تاریخ استاد دانشگاه تهران

sefatgolut.ac.ir

شهرام یوسفی فر

تاریخ استاد دانشگاه تهران

shyousefifaryahoo.com

غلامرضا امیر خانی

تاریخ هیات علمی کتابخانه ملی

amirkhaninlai.ir

غلامرضا عزیزی

تاریخ هیات علمی کتابخانه ملی

greazizigmail.com

الهه محبوب فریمانی

تاریخ پژوهشگر سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی

e.88.mahboobgmail.com

زهرا طلایی

تاریخ پژوهشگر سازمان کتابخانه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی

zahratalaeegmail.com

اعضای هیات تحریریه بین المللی

نوبوآکی کندو

تاریخ استاد دانشگاه توکیو

n-kondoaa.tufs.ac.jp

پاول لوفت

تاریخ استاد افتخاری موسسه مطالعات خاورمیانه دانشگاه دورهام انگلیس

موسسه مطالعات خاورمیانه دانشگاه دورهام انگلیس
j.p.luftdurham.ac.uk

کریستوفر ورنر

تاریخ استاد دانشگاه ماربورگ

chwerneruni-marburg.de

کریستین نول کریمی

تاریخ عضو انستیتو ایران شناسی اتریش

christine.noelle-karimioeaw.ac.at