عکس نوشت ها و ارزش های اطلاعاتی آن
عکس نوشت ها و ارزش های اطلاعاتی آن

الهه محبوب؛ مهدی حسامی

دوره 2.، شماره 2 ، تیر 1393، ، صفحه 210-224

چکیده
  عکس چون نمودی از واقعیتها را درپیش چشم می گذارد تاثیر بیشتری در هویت بخشی به پیشینۀ تاری خی دارد . بنابراین پژوهش در مورد عکس ها و بررسی آن ازتمام زوایا می تواند در روشنایی تاریخ کمک نماید . برخی از عکس ...  بیشتر