تاریخچه شربتخانه آستان قدس رضوی بر مبنای اسناد
تاریخچه شربتخانه آستان قدس رضوی بر مبنای اسناد

حمید شهیدی

دوره 2، شماره 2 ، تیر 1393، ، صفحه 59-91

چکیده
  با نگاهی به اسناد موجود آستان قدس از دوره صفویه به بعد، می توان پی برد که این مجموعه دارای تشکیلات دیوانی و اداری منظم و حساب شده ب وده است .اسناد یادشده، نمایانگر تفکیک وظایف میان بخشهای داخلی آستان قدس ...  بیشتر