مقاله پژوهشی
واکنش بریتانیا در مقابل راهزنی و ناامنی در جاده‌های قائنات و سیستان (1318-1336ق/ 1918-1900م)
واکنش بریتانیا در مقابل راهزنی و ناامنی در جاده‌های قائنات و سیستان (1318-1336ق/ 1918-1900م)

مینا معینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 بهمن 1402

https://doi.org/10.30481/psa.2023.421852.1044

چکیده
  در دو دهه ابتدایی قرن بیستم میلادی، حوادثی همچون انقلاب مشروطه و جنگ جهانی اول، سبب وقوع بحران‌های سیاسی و اجتماعی در حیات سیاسی و اجتماعی حکومت قاجار شد که بارزترین نتیجه آن، افزایش ناامنی در جاده‌ها ...  بیشتر