نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

سرپرست گروه اسناد مدیریت امور اسناد و مطبوعات سازمان

چکیده

در دوره صفویه بعضی معتقدند که القاب و عناوین به صورت کامل افول پیدا کرد. اما با بررسی اسناد موجود متوجه می گردیم که القاب اشخاص شاید از بین
رفته باشد اما برای هر طبقه و قشر خاصی از جامعه عناوین و خطاب های خاص به کار برده می شد و کاتبان درباری و مردم عادی در نوشته های خود این مسئله را رعایت می کردند. در این مقاله سعی شده است به صورت اختصار به معر فی عناوین و خطاب های به کار رفته برای کارکنان شاغل در تشکیلات اداری آستان
قدس رضوی در دوره صفویه بپردازد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

--

نویسنده [English]

  • Ali Suzanchi