نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس واحد مطالعات تاریخ خاندانی مدیریت امور اسناد و مطبوعات

چکیده

با نگاهی به اسناد موجود آستان قدس از دوره صفویه به بعد، می توان پی برد که این مجموعه دارای تشکیلات دیوانی و اداری منظم و حساب شده ب وده است .
اسناد یادشده، نمایانگر تفکیک وظایف میان بخشهای داخلی آستان قدس می باشد. این مجموعه در زمینه خدمات غذایی و تغذیه، تأسیسات و بیوتات
مختلفی داشته که کارکرد آن در دوره های مختلف، متفاوت بوده است . یکی از این بیوتات با عنوان شربتخانه است . از آنجایی که جهت شناخت تاریخ تشکیلات
اداری آستان قدس ، ضروری است تا هر یک از بخشهای مختلف این مجموعه مورد بررسی قرار گیرد؛ لذا در راستای این هدف ، این نوشتار بر آن است تا سیر
کارکرد و وظایف شربتخانه آستان قدس از دورۀ صفویه به بعد ، با توجه به اسناد موجود، مورد بررسی قرار دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

--

نویسنده [English]

  • Hamide Shahidi