نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس تاریخ شفاهی مدیریت امور اسناد و مطبوعات سازمان.

چکیده

مستندسازی آرامستان های مشهد، پروژه ای است که در راستای فعالیت های مستندسازی بخش تاریخ شفاهی، مدیریت اموراسناد ومطبوعات آستان قدس
درتابستان 1385 ، انجام گرفت . گزارش آن با توجه به وجود اطلاعات ارزشمند گزارش »: دربارۀ مشهد، برای درج در دفت ر اسناد پذیرفته و بخش اول آن با عنوان درجلد چهارم این دفتر منتشرگردید . این قسمت « مستندسازی آرامستان های مشهد ادامۀ همان گزارش و شرح موقعیت و وضعیت آرامستان هایی است که در بخش قبلی نام برده شده است . باید گفته شود که منظور از آرامستان های مشهد، آن ها یی است که در حوزه فعالیت و سرپرستی سازمان فردوس های مشهد قرار دارند. 

عنوان مقاله [English]

--

نویسنده [English]

  • Noredin Sanabadiaziz