مقاله پژوهشی
عناوین و خطاب های به کار رفته در اسناد آستان قدس رضوی در دوره صفویه
عناوین و خطاب های به کار رفته در اسناد آستان قدس رضوی در دوره صفویه

علی سوزنچی کاشانی

دوره 2.، شماره 2 ، تیر 1393، صفحه 6-39

چکیده
  در دوره صفویه بعضی معتقدند که القاب و عناوین به صورت کامل افول پیدا کرد. اما با بررسی اسناد موجود متوجه می گردیم که القاب اشخاص شاید از بینرفته باشد اما برای هر طبقه و قشر خاصی از جامعه عناوین و خطاب های ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
شجره خلافت و مقام خلفا در عصر صفوی و معرفی دو سند در این مورد
شجره خلافت و مقام خلفا در عصر صفوی و معرفی دو سند در این مورد

سالم حسین زاده سورشجانی

دوره 2.، شماره 2 ، تیر 1393، صفحه 40-58

چکیده
  شجره نوعی سند است که به عنوان مجوز امربه معروف و نهی از منکر، برای بعضی از صوفیان به نام خلیفۀالخلفا و خلیفه صادر می شده اس ت. این اصطلاح درزمان صفویان متداول گردی ده است . از این نوع سند تعداد اندکی موجود ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تاریخچه شربتخانه آستان قدس رضوی بر مبنای اسناد
تاریخچه شربتخانه آستان قدس رضوی بر مبنای اسناد

حمید شهیدی

دوره 2.، شماره 2 ، تیر 1393، صفحه 59-91

چکیده
  با نگاهی به اسناد موجود آستان قدس از دوره صفویه به بعد، می توان پی برد که این مجموعه دارای تشکیلات دیوانی و اداری منظم و حساب شده ب وده است .اسناد یادشده، نمایانگر تفکیک وظایف میان بخشهای داخلی آستان قدس ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی اسناد تشکیلات نظام زیارتنامه خوانی در آستان قدس رضوی
بررسی اسناد تشکیلات نظام زیارتنامه خوانی در آستان قدس رضوی

اعظم نظرکرده

دوره 2.، شماره 2 ، تیر 1393، صفحه 92-120

چکیده
  زیارت مشاه دِه شریفه، این دیدار هدفدار تنها مربوط به دوران ما نیست، سرچشمه این حرکت از صدر اسلام و از سنت های پیامبر اکرم (ص) می باشد و با آداب واعمال خاصی ادا می گردد، یکی از این آداب زیارتنامه خوانی است ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
مقدمه ای بر شناخت کهن ترین مجموعه سندی مرکز اسناد آستان قدس رضوی
مقدمه ای بر شناخت کهن ترین مجموعه سندی مرکز اسناد آستان قدس رضوی

سعیده جلالیان

دوره 2.، شماره 2 ، تیر 1393، صفحه 121-167

چکیده
  اطلاع رسانی و آگاهی بخشی می باشد در این گفتار تلاش شده است به معرفی و تشریح یکی از کهن ترین مجموعه های سندی موجود در کشور یعنی اسنادتشکیلات اداری آستان قدس رضوی در عصر صفویه پرداخته و در کنار توصیف ابعاد ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
گزارش مستند سازی آرامستان های مشهد قسمت دوم، شرح وضعیت آرامستان های مشهد
گزارش مستند سازی آرامستان های مشهد قسمت دوم، شرح وضعیت آرامستان های مشهد

نورالدین حسین سنابادی عزیز

دوره 2.، شماره 2 ، تیر 1393، صفحه 168-209

چکیده
  مستندسازی آرامستان های مشهد، پروژه ای است که در راستای فعالیت های مستندسازی بخش تاریخ شفاهی، مدیریت اموراسناد ومطبوعات آستان قدسدرتابستان 1385 ، انجام گرفت . گزارش آن با توجه به وجود اطلاعات ارزشمند گزارش ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
عکس نوشت ها و ارزش های اطلاعاتی آن
عکس نوشت ها و ارزش های اطلاعاتی آن

الهه محبوب؛ مهدی حسامی

دوره 2.، شماره 2 ، تیر 1393، صفحه 210-224

چکیده
  عکس چون نمودی از واقعیتها را درپیش چشم می گذارد تاثیر بیشتری در هویت بخشی به پیشینۀ تاری خی دارد . بنابراین پژوهش در مورد عکس ها و بررسی آن ازتمام زوایا می تواند در روشنایی تاریخ کمک نماید . برخی از عکس ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بایدها و نبایدهای اسناد الکترونیکی
بایدها و نبایدهای اسناد الکترونیکی

حمید ژیان پور

دوره 2.، شماره 2 ، تیر 1393، صفحه 225-250

چکیده
  اسناد حاوی اطلاعات با ارزشی هستند که در روند فعالیت کاری سازمان ها تولید و ایجاد می شوند. و در دو شکل الکترونیکی و کاغذی وجود دارند . اسناد با حامل های کاغذی برای بازخوانی نیازی به ابزار الکترونیکی ندارند ...  بیشتر