سردبیر


دکتر مرتضی نورائی استاد - گروه تاریخ- دانشگاه اصفهان

تاریخ ایران در دوره اسلامی

  • m.nouraeiltr.ui.ac.ir

مدیر مسئول


دکتر ابوالفضل حسن آبادی مدیر مرکز نسخ خطی

تاریخ ایران در دوره اسلامی

  • ahassanabady1yahoo.com

مدیر داخلی


فاطمه خندان کارشناس مطالعات اسناد انقلاب اسلامی

تاریخ ایران در دوره اسلامی

  • khandanfatemegmail.com

کارشناس نشریه


فاطمه خندان کارشناس واحد مطالعات انقلاب اسلامی مرکز اسناد سازمان کتابخانه ها و موزه و اسناد آستان قدس رضوی

کارشناسی ارشد تاریخ ایران دوره اسلامی

اعضای هیات تحریریه


منصور صفت گل استاد دانشگاه تهران

تاریخ

  • sefatgolut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


محمدعلی کاظم بیگی دانشیار دانشکده الهیات و معارف اسلامی- دانشگاه تهران

تاریخ و تمدن اسلامی

  • mabeykiut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر مرتضی نورایی استاد. گروه تاریخ - دانشکده ادبیات و علوم انسانی- دانشگاه اصفهان

تاریخ ایران در دوره اسلامی

اعضای هیات تحریریه


شهرام یوسفی فر استاد دانشگاه تهران

  • shyousefifaryahoo.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمدرضا نصیری دبیر فرهنگستان زبان و ادب فارسی

ادبیات فارسی- تاریخ

  • secretaryapll.ir
  • 02188642501

اعضای هیات تحریریه


حسن زندیه گروه تاریخ دانشگاه تهران

  • zandiyehhyahoo.com