نام

نام خانوادگی

پست الکترونیکی

سمت سازمانی

1

نزهت

احمدی

n.ahmadi@ltr.ui.ac.ir

دانشگاه اصفهان

2

ابوالفضل

حسن آبادی

ahassanabady1@yahoo.com

دکتری تاریخ محلی؛ مدیر اسناد و مطبوعات آستان قدس رضوی

3

داریوش

رحمانیان کوشکی

rahmanian@ut.ac.ir

دانشگاه تهران

4

امید

رضایی

rezaiomid@gmail.com

سازمان اوقاف و امور خیریه

5

محمدعلی

رنجبر

ranjbar@shirazu.ac.ir

دانشگاه شیراز

6

محمود

سادات بیگدلی

m.sadat@yahoo.com

دکترای تاریخ محلی و پژوهشگر پژوهشکده اسناد

7

حوریه

سعیدی

hooriehsaeidi@yahoo.com

سازمان اسنادو کتابخانه ملی ایران

8

علی

سوزنچی کاشانی

alisuzanchi@gmail.com

سرپرست گروه اسناد مدیریت امور اسناد و مطبوعات سازمان

9

محیا

شعیبی عمرانی

m.shoeibi@ut.ac.ir

دانشگاه تهران

10

حمید

شهیدی

hamideshahidi@gmail.com

کارشناس واحد مطالعات تاریخ خاندانی مدیریت امور اسناد و مطبوعات

11

عمادالدین

شیخ الحکمائی

emad_hokamaii@yahoo.com

مؤسسه باستان شناسی دانشگاه تهران

12

علی

ططری

tatari.info@gmail.com

دانشگاه الزهراء

13

زهرا

طلایی

talaeezahra@gmail.com

سازمان کتابخانه‌ها،موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی

14

خیراندیش

عبدالرسول

arkheirandish@yahoo.com

دانشگاه شیراز

15

غلامرضا

عزیزی

greazizi@gmail.com

سازمان اسنادو کتابخانه ملی ایران

16

زهرا

فاطمی مقدم

fatemi7638@gmail.com

دانشگاه فردوسی مشهد

17

سیمین

فصیحی

s.fasihi@alzahra.ac.ir

دانشگاه الزهرا

18

الهه

محبوب

e.88.mahboob@gmail.com

سازمان کتابخانه‌ها،موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی

19

مطلب

مطلبی

m.motalebi59@gmail.com

استادیار تاریخ. عضو هیئت علمی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

20

مرتضی

نورائی

mortezanouraei@yahoo.com

دانشگاه اصفهان

21

محمد

وثوقی

vosoughi@ut.ac.ir

دانشگاه تهران

22

شهرام

یوسفی فر

shyousefifar@ut.ac.ir

دانشگاه تهران