نام

نام خانوادگی

پست الکترونیکی

سمت سازمانی

1

نزهت

احمدی

n.ahmadi@ltr.ui.ac.ir

دانشیار،گروه تاریخ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی،دانشگاه اصفهان

2

ابوالفضل

حسن آبادی

ahassanabady1@yahoo.com

مدیرمخطوطات، دکترای تخصصی، سازمان کتابخانه ها و موزه ها و مرکز اسناد و مطبوعات  آستان قدس رضوی

3

داریوش

رحمانیان کوشکی

rahmanian@ut.ac.ir

دانشیار،گروه تاریخ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی،دانشگاه تهران

4

امید

رضایی

rezaiomid@gmail.com

پژوهشگر،سازمان اوقاف و امور خیریه

5

محمدعلی

رنجبر

ranjbar@shirazu.ac.ir

استادیار،گروه تاریخ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی،دانشگاه شیراز

6

محمود

سادات بیگدلی

m.sadat@yahoo.com

استادیار، پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی

7

حوریه

سعیدی

hooriehsaeidi@yahoo.com

پژوهشگر، دکترای تخصصی،سازمان اسنادو کتابخانه ملی ایران

8

علی

سوزنچی کاشانی

alisuzanchi@gmail.com

پژوهشگر و کارشناس واحد مطالعات وقف، دکترای تخصصی، سازمان کتابخانه ها و موزه ها و مرکز اسناد و مطبوعات  آستان قدس رضوی

9

محیا

شعیبی عمرانی

m.shoeibi@ut.ac.ir

استادیار،گروه تاریخ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی،دانشگاه تهران

10

حمیده

شهیدی

h.shahidi2020@gmail.com

مدرس و پژوهشگرحوزه اسناد تاریخی،دکترای تخصصی، سازمان کتابخانه ها و موزه ها و مرکز اسناد و مطبوعات  آستان قدس رضوی

11

عمادالدین

شیخ الحکمائی

emad_hokamaii@yahoo.com

پژوهشگر، دکترای تخصصی،مؤسسه باستان شناسی دانشگاه تهران

12

علی

ططری

tatari.info@gmail.com

پژوهشگر، دکترای تخصصی،دانشگاه الزهراء

13

زهرا

طلایی

talaeezahra@gmail.com

 مسئول پژوهش، سازمان کتابخانه ها و موزه ها و مرکز اسناد و مطبوعات  آستان قدس رضوی

14

خیراندیش

عبدالرسول

arkheirandish@yahoo.com

استاد،گروه تاریخ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی،دانشگاه شیراز

15

غلامرضا

عزیزی

greazizi@gmail.com

پژوهشگر،دکترای تخصصی،سازمان اسنادو کتابخانه ملی ایران

16

زهرا

فاطمی مقدم

fatemi7638@gmail.com

مسئول ارزشیابی اسناد، سازمان کتابخانه ها و موزه ها و مرکز اسناد و مطبوعات  آستان قدس رضوی

17

سیمین

فصیحی

s.fasihi@alzahra.ac.ir

استادیار،گروه تاریخ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه الزهرا

18

الهه

محبوب

e.88.mahboob@gmail.com

رییس اداره اسناد،دکترای تخصصی،سازمان کتابخانه‌ها،موزه‌ها و مرکز اسناد و مطبوعات آستان قدس رضوی

19

مطلب

مطلبی

m.motalebi59@gmail.com

استادیار تاریخ. عضو هیئت علمی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

20

مرتضی

نورائی

mortezanouraei@yahoo.com

استاد،گروه تاریخ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی،دانشگاه اصفهان

21

محمد

وثوقی

vosoughi@ut.ac.ir

استاد،گروه تاریخ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی،دانشگاه تهران

22

شهرام

یوسفی فر

shyousefifar@ut.ac.ir

استاد،گروه تاریخ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی،دانشگاه تهران