شماره‌های پیشین نشریه

پژوهشنامه مطالعات اسنادی و آرشیوی، دو فصلنامه ای است که با کسب مجوز مورخ 1399/2/15  به شماره 86365  از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ثبت و به  نام  سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی و به صورت الکترونیکی منتشر خواهد شد. پیش از این، بر اساس مصوبات سازمانی ، چهار شماره از پژوهشنامه مطالعات اسنادی و آرشیوی به صورت چاپ کاغذی منتشر شده است.

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی

مدیر مسئول