پژوهشنامه مطالعات اسنادی و آرشیوی، دو فصلنامه ای است که با کسب مجوز مورخ 1399/2/15  به شماره 86365  از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ثبت و به  نام  سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی و به صورت الکترونیکی منتشر خواهد شد. پیش از این، بر اساس مصوبات سازمانی ، چهار شماره از پژوهشنامه مطالعات اسنادی و آرشیوی به صورت چاپ کاغذی منتشر شده است.

صاحب امتیاز:
سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی

سردبیر:
  دکتر مرتضی نورائی

مدیر مسئول:
  دکتر ابوالفضل حسن آبادی

مدیر داخلی:
  فاطمه خندان

کارشناس نشریه:
  فاطمه خندان

اعضای هیات تحریریه:
  منصور صفت گل   محمدعلی کاظم بیگی   دکتر مرتضی نورایی   شهرام یوسفی فر   دکتر محمدرضا نصیری   حسن زندیه


دوره انتشار: دو فصلنامه

ابر واژگان