واکاوی مناسبات ایران و ژاپن در دوره ی پهلوی دوم با تکیه بر برنامه چهارم توسعه(1351-1347ش/1972-1968م)
واکاوی مناسبات ایران و ژاپن در دوره ی پهلوی دوم با تکیه بر برنامه چهارم توسعه(1351-1347ش/1972-1968م)

کیمیا کشتی آرا

دوره 1، شماره 2 ، اسفند 1401، ، صفحه 150-174

https://doi.org/10.30481/psa.2023.395916.1024

چکیده
   سطح مراودات ایران با ژاپن از 1320ش/ 1941م، به دلیل تنش­های ناشی از جنگ جهانی دوم، دستخوش فراز و فرود شد. به همین دلیل پس از خاتمه جنگ، با وجود آن‌که ژاپن در بازیابی قدرت ازدست‌رفته و پیشرفت در ساختار ...  بیشتر