1

نزهت

احمدی

n.ahmadi@ltr.ui.ac.ir

دانشیار، گروه تاریخ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان

2

حیدر

امیری

historyamiri.53@gmail.com

دکتری تاریخ ایران بعد از اسلام

3

محمد

افقری

mohammad.afghari@gmail.com

پسادکتری: تاریخ ایران معاصر دانشگاه اصفهان

4

 

حسین

آبادیان

hoabadian@yahoo.com

استاد دانشگاه بین المللی امام خمینی

5

محسن

بهشتی سرشت

beheshti@ikiu.ac.ir

دانشیار گروه تاریخ  دانشگاه بین المللی امام خمینی

6

عباس

پناهی

panahi76@yahoo.com

دانشیار گروه تاریخ دانشگاه گیلان

7

نصراله

پورمحمدی املشی

poor_amlashi@yahoo.com

دانشیار گروه تاریخ دانشگاه بین المللی امام خمینی

8

 

غلامعلی

پاشازاده

gh_pashazadeh@yahoo.com

دانشیار دانشگاه تبریز

9

ابوالفضل

حسن آبادی

ahassanabady1@yahoo.com

مدیر مخطوطات، دکترای تخصصی، سازمان کتابخانه ها و موزه ها و مرکز اسناد و مطبوعات آستان قدس رضوی

10

خیراندیش

عبدالرسول

arkheirandish@yahoo.com

استاد، گروه تاریخ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شیراز

11

داریوش

رحمانیان کوشکی

rahmanian@ut.ac.ir

دانشیار، گروه تاریخ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران

12

امید

رضایی

rezaiomid@gmail.com

پژوهشگر، سازمان اوقاف و امور خیریه

13

محمدعلی

رنجبر

ranjbar@shirazu.ac.ir

استادیار، گروه تاریخ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شیراز

14

محسن

رنجبر

ranjbar@qabas.net

دانشیار گروه تاریخ دانشگاه امام خمینی

15

عبدالمهدی

رجائی

m1350323@yahoo.com

دکترای تاریخ ایران بعد از اسلام

16

بهمن

زینلی

b.zeynali@ltr.ui.ac.ir

دانشیار گروه تاریخ دانشگاه اصفهان

17

مرتضی

دانشیار

daneshyar@um.ac.ir

 

استادیار گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه فردوسی

18

محمود

سادات بیگدلی

m.sadat@yahoo.com

استادیار، پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی

19

حوریه

سعیدی

hooriehsaeidi@yahoo.com

پژوهشگر، دکترای تخصصی، سازمان اسنادو کتابخانه ملی ایران

20

علی

سوزنچی کاشانی

alisuzanchi@gmail.com

پژوهشگر و کارشناس واحد مطالعات وقف، دکترای تخصصی، سازمان کتابخانه ها و موزه ها و مرکز اسناد و مطبوعات آستان قدس رضوی

21

حبیب اله

سعیدی نیا

h_saeedinia@yahoo.com

دانشیار گروه تاریخ دانشگاه دانشگاه خلیج فارس

22

فرهاد

سهامی ابراهیمی

farhadsahami426@yahoo.com

دکترای تاریخ انقلاب

23

محیا

شعیبی عمرانی

m.shoeibi@ut.ac.ir

استادیار، گروه تاریخ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران

24

حمیده

شهیدی

h.shahidi2020@gmail.com

مدرس و پژوهشگرحوزه اسناد تاریخی، دکترای تخصصی، سازمان کتابخانه ها و موزه ها و مرکز اسناد و مطبوعات آستان قدس رضوی

25

عمادالدین

شیخ الحکمائی

emad_hokamaii@yahoo.com

پژوهشگر، دکترای تخصصی، مؤسسه باستان شناسی دانشگاه تهران

26

رضا

شجری

r.shajari@umz.ac.ir

استادیار گروه تاریخ دانشگاه مازندران

27

ناصر

صدقی

n_sedghi@tabrizu.ac.ir

دانشیار گروه تاریخ دانشگاه تبریز

28

علی

ططری

tatari.info@gmail.com

پژوهشگر،دکترای تخصصی، دانشگاه الزهراء

29

زهرا

طلایی

talaeezahra@gmail.com

 مسئول پژوهش، سازمان کتابخانه ها و موزه ها و مرکز اسناد و مطبوعات آستان قدس رضوی

30

 محمدرضا

علم

alam@scu.ac.irn;jv

استاد گروه تاریخ دانشگاه  اهواز

31

علی اکبر

عباسی

aa_abbasi_z@yahoo.com

استادیار گروه تاریخ دانشگاه اصفهان

32

زینب

علیزاده جورکویه

alizadeh_z2007@yahoo.com

دکترای تاریخ

33

علیرضا

عسکری چاوردی

askari_chaverdi@yahoo.com

دانشیار گروه تاریخ دانشگاه شیراز

34

غلامرضا

عزیزی

greazizi@gmail.com

پژوهشگر، دکترای تخصصی، سازمان اسنادو کتابخانه ملی ایران

35

زهرا

فاطمی مقدم

fatemi7638@gmail.com

مسئول ارزشیابی اسناد، سازمان کتابخانه ها و موزه ها و مرکز اسناد و مطبوعات آستان قدس رضوی

36

سیمین

فصیحی

s.fasihi@alzahra.ac.ir

استادیار، گروه تاریخ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه الزهرا

37

آرمان

فروهی

arman.forouhi@yahoo.com

دکترای تاریخ اسلام

38

یزدان

فرخی

yazdanfarrokhi@gmail.com

دانشیار گروه تاریخ دانشگاه پیام نور

39

عباس

قدیمی قیداری

ghadimi@tabrizu.ac.ir

استاد  گروه تاریخ دانشگاه تبریز

40

کیمیا

کشتی آرا

kia.aras1800@yahoo.com

دکتری تاریخ ایران بعد از اسلام

41

الهه

محبوب

e.88.mahboob@gmail.com

رییس اداره اسناد، دکترای تخصصی، سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد و مطبوعات آستان قدس رضوی

42

مطلب

مطلبی

m.motalebi59@gmail.com

استادیار تاریخ. عضو هیئت علمی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

43

مینا

معینی

mnmoeini89@gmail.com

دکتری تاریخ ایران بعد از اسلام

44

سعید

محمدخانی

s_erfan_1982@yahoo.com

دکترای تاریخ ایران بعد از اسلام

45

مهدی

میرکیایی

mehdimirkiaei@atu.ac.ir

 استادیار  دانشگاه علامه طباطبایی

46

رویا

مشمولی پیله رود

adabiaterfani@alzahra.ac.ir

دکترای تاریخ ایران بعد از اسلام

47

مرتضی

نورائی

mortezanouraei@yahoo.com

استاد، گروه تاریخ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان

48

نورالدین

نعمتی

n.nemati@ut.ac.ir

دانشیار گروه تاریخ دانشگاه تهران

49

لیلا

نجفیان رضوی

najafian@um.ac.ir

استادیار گروه تاریخ دانشگاه فردوسی

50

جمشید

نوروزی

njamshid1346@gmail.com

دانشیار گروه تاریخ دانشگاه پیام نور

51

محمدباقر

وثوقی

vosoughi@ut.ac.ir

استاد، گروه تاریخ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران

52

ایرج

ورفی نژاد

varfinezhad@yahoo.com

استادیار گروه تاریخ دانشگاه اصفهان

53

شهرام

یوسفی فر

shyousefifar@ut.ac.ir

استاد، گروه تاریخ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران