اهداف:

-  معرفی و انتشار اسناد آستان قدس با اولویت تاریخ اداری، مذهبی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی آستان قدس ، مشهد و خراسان در اعصارگذشته با تاکید بر اسناد موجود

-  معرفی سایر اسناد مرتبط در سایر مراکز

- توسعه و تدوین مطالعات و تجربیات در حوزه آرشیوداری و بایگانی ها

- توسعه و تدوین در حوزه تاریخ شفاهی با استناد به مصاحبه های انجام شده در حوزه تاریخ مشهد، آستان قدس و خراسان

-  تدوین وقایع تاریخی ایران در حوزه های مختلف با تکیه بر اسناد

جامعه هدف:

-  مراکز اداری و پژوهشی آستان قدس رضوی

- محققان و پژوهشگران حوزه تاریخ خراسان، مشهد و آستان قدس وسایر

- مراکز اسنادی و آرشیو داران داخلی و خارجی