اهداف:

-        معرفی و انتشار اسناد آستان قدس با اولویت تاریخ اداری، مذهبی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی آستان قدس ، مشهد و خراسان در اعصارگذشته با تاکید بر اسناد موجود

-        معرفی سایر اسناد مرتبط در سایر مراکز

-        توسعه و تدوین مطالعات و تجربیات در حوزه آرشیوداری و بایگانی ها

-        توسعه و تدوین در حوزه تاریخ شفاهی با استناد به مصاحبه های انجام شده در حوزه تاریخ مشهد، آستان قدس و خراسان

-        تدوین وقایع تاریخی ایران در حوزه های مختلف با تکیه بر اسناد

 

جامعه هدف:

-        مراکز اداری و پژوهشی آستان قدس رضوی

-        محققان و پژوهشگران حوزه تاریخ خراسان، مشهد و آستان قدس وسایر

-        مراکز اسنادی و آرشیو داران داخلی و خارجی