مصطفی قلی‌خان، فراش‌باشی ظل‌السلطان در آیینه اسناد و نسخه‌های خطی
مصطفی قلی‌خان، فراش‌باشی ظل‌السلطان در آیینه اسناد و نسخه‌های خطی

سمیه بختیاری

دوره 2، شماره 1 ، دی 1402، ، صفحه 5-28

https://doi.org/10.30481/psa.2023.410108.1035

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، شناساندن مصطفی قلی‌خان فراش‌باشی به‌عنوان یکی از صاحب‌منصبان دارالسلطنه اصفهان و معرفی و تحلیل محتوای برخی از اسناد و نسخه‌های خطی مربوط به او می‌باشد. این بررسی به روش تحلیل تاریخی ...  بیشتر