نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکترای تاریخ محلی، مدیر مرکز نسخ خطی آستان قدس رضوی، مشهد، ایران

چکیده

القاب، یکی از موضوعات مهم و درعین‌حال کمتر پرداخته‌شده در دوره قاجار است. هدف از انجام این پژوهش، بررسی القاب در آستان قدس رضوی و ارتباط آن با مهر در تشکیلات اداری آستانه در دوره قاجاریه است. در این بررسی با طرح مباحثی مانند سابقه القاب در ایران و آستان قدس در دوره قاجار، رابطه القاب با مهرهای خاندانی، مهرهای شخصی و مشاغل و دلایل و نحوه صدور القاب سعی می‌گردد تا ابعاد مختلف آن موردپژوهش قرار گیرد. اهمیت این تحقیق از آن روست که تاکنون به موضوع القاب در آستان قدس و ارتباط آن با مهر و کارکردهای آن در تشکیلات اداری پرداخته نشده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که به‌تبع شکل‌گیری و رشد تعداد القاب در دوره قاجار، در تشکیلات اداری آستان قدس رضوی نیز انواع القاب وجود داشته است. القاب باقی‌مانده به موروثی و غیرموروثی تقسیم و آن‌ها را می‌توان در ذیل خاندانی، شخصی و شغلی دسته‌بندی نمود. القاب با توجه به ارتباطات و تعاملات سیاسی گیرنده با صاحبان قدرت، توسط شاه، متولی و والی خراسان صادر و دارنده آن به‌تناسب لقب درخواستی از اعتبار شغلی و مالی نیز برخوردار می‌شده است. بین مهر و لقب در این دوره ارتباط مستقیمی وجود داشته و بسیاری از صاحبان القاب از آن در مهرهای خود به‌عنوان یک شاخصه استفاده کرده‌اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Analysis of the Relationship between Titles and the Function of Seals in Administrative Parts of Astan Quds Razavi in Qajar Era

نویسنده [English]

  • A Assanabady

PhD in Local History ،The Head of Manuscripts Center of Astan Quds Razavi

چکیده [English]

Titles are of the main yet under-researched issues in Qajar era. This study aimed to investigate the titles in Astan Quds Razavi and their relationship with seals in the organization in the Qajar era. Discussing such issues as the history of titles in Iran and Astan Quds Razavi in Qajar era, this study explored the relationship between titles and family seals, personal seals, and jobs and the reasons and ways the titles were produced. This study tried to fill the gap regarding the titles and their relationships with the seals and their functions in administrative parts. The results showed that following the formation and proliferation of some titles in the Qajar era, various titles began to be used in the administrative organizations of Astan Quds Razavi. The survived titles can be categorized into hereditary and non-hereditary under family, personal, and job titles. Titles are issued by the king, custodian and governor of Khorasan and their holders were bestowed, given the requested title, the occupational and financial prestige. Seemingly, there has been a direct relationship between the seal and the titles in Qajar era. Many of the title holders added the title to their seals as a criterion.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Title
  • Seal
  • Qajar Era
  • Administrative Organizations of Astan Quds Razavi