دکتر  مرتضی نورائی

دکتر منصور صفت گل

دکتر محمدعلی کاظم بیگی

دکتر محمدرضا نصیری

دکتر شهرام یوسفی‌فر

دکتر روح الله بهرامی

دکتر نورالدین نعمتی

دکتر ابوالفضل حسن آبادی

دکتر الهه محبوب

دکتر علی سوزنچی کاشانی

 


سردبیر


دکتر مرتضی نورائی استاد - گروه تاریخ- دانشگاه اصفهان

تاریخ ایران در دوره اسلامی

 • m.nouraeiltr.ui.ac.ir

مدیر مسئول


دکتر ابوالفضل حسن آبادی مدیر مرکز نسخ خطی

تاریخ ایران در دوره اسلامی

 • ahassanabady1yahoo.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر منصور صفت گل استاد دانشگاه تهران

تاریخ

 • sefatgolut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمدعلی کاظم بیگی دانشیار دانشکده الهیات و معارف اسلامی- دانشگاه تهران

تاریخ و تمدن اسلامی

 • mabeykiut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر مرتضی نورائی استاد. گروه تاریخ - دانشکده ادبیات و علوم انسانی- دانشگاه اصفهان

تاریخ ایران در دوره اسلامی

اعضای هیات تحریریه


دکتر شهرام یوسفی فر استاد دانشگاه تهران

 • shyousefifaryahoo.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمدرضا نصیری دبیر فرهنگستان زبان و ادب فارسی

ادبیات فارسی- تاریخ

 • secretaryapll.ir
 • 02188642501

اعضای هیات تحریریه


دکتر حسن زندیه دانشیار گروه تاریخ دانشگاه تهران

دکترای تاریخ ایران دوره اسلامی

 • zandiyehhyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر روح الله بهرامی دانشیار گروه تاریخ دانشگاه رازی

دکترای تاریخ اسلام

 • bahrami2009gmail.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر نورالدین نعمتی دانشیار گروه تاریخ دانشگاه تهران

دکترای تاریخ ایران دوره اسلامی

مدیر داخلی


فاطمه خندان کارشناس مطالعات اسناد انقلاب اسلامی

تاریخ ایران در دوره اسلامی

 • khandanfatemegmail.com

ویراستار


دکتر مصطفی لعل شاطری کارشناس پژوهش مدیریت مخطوطات سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی

دکترای تاریخ ایران بعد اسلام

 • mostafa.shateriyahoo.com