گزارش مستند سازی آرامستان های مشهد قسمت دوم، شرح وضعیت آرامستان های مشهد
گزارش مستند سازی آرامستان های مشهد قسمت دوم، شرح وضعیت آرامستان های مشهد

نورالدین حسین سنابادی عزیز

دوره 2.، شماره 2 ، تیر 1393، ، صفحه 168-209

چکیده
  مستندسازی آرامستان های مشهد، پروژه ای است که در راستای فعالیت های مستندسازی بخش تاریخ شفاهی، مدیریت اموراسناد ومطبوعات آستان قدسدرتابستان 1385 ، انجام گرفت . گزارش آن با توجه به وجود اطلاعات ارزشمند گزارش ...  بیشتر