ارزشیابیِ آرشیویِ فیلم
ارزشیابیِ آرشیویِ فیلم

غلامرضا عزیزی

دوره 1، شماره 2 ، اسفند 1401، ، صفحه 84-102

https://doi.org/10.30481/psa.2023.395001.1023

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی نحوه عملکرد انواع آرشیوها (آرشیوهای ملی، آرشیوهای سازمانی دولتی-غیردولتی، آرشیوهای تلویزیون و آرشیوهای موضوعی) در خصوص ارزشیابی منابعی است که تحت عنوان کلی فیلم (تصاویر متحرک) قرار ...  بیشتر