نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکترای تاریخ ایران، عضو هیئت‌علمی (بازنشسته)، سازمان اسناد و کتابخانه ملی، تهران، ایران

چکیده

هدف این پژوهش بررسی نحوه عملکرد انواع آرشیوها (آرشیوهای ملی، آرشیوهای سازمانی دولتی-غیردولتی، آرشیوهای تلویزیون و آرشیوهای موضوعی) در خصوص ارزشیابی منابعی است که تحت عنوان کلی فیلم (تصاویر متحرک) قرار می‌گیرند. فیلم‌ها دست‌کم در دو قالب سند و مدرک مورد استفاده و استناد و دسته‌بندی می‌شوند. پژوهش حاضر با دو روش ترجمه و تعلیق فصل‌های سوم و چهارم کتاب «ارزشیابی آرشیوی فیلم‌ها؛ یکی از مطالعات رمپ همراه با رهنمودها» و تکمله و تألیف در جمع‌بندی و نتیجه‌گیری بر اساس تجربه‌زیسته محقق در کار با اسناد آرشیوی و بررسی رفتار مؤسسه‌های آرشیوی کشور ارائه شده است. یافته‌های کولا و موارد بررسی‌شدة پژوهشگر در داخل کشور، حاکی از این نکته است که مأموریت، اهداف، وظایف و نوع آرشیو (ملی، سازمانی و موضوعی) در تدوین سیاست‌های فراهم‌آوری و نیز در تشخیص، تعیین و به‌‌کارگیری مؤلفه‌ها و معیارهای ارزشیابی اسناد و مدارک دیداری-شنیداری (به‌منظور نگهداری بلندمدت و یا امحاء آن‌ها) تأثیر مستقیم دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Film Archival Evalution

نویسنده [English]

  • gholamreza azizi

PhD in History of Iran, Retired Faculty Member, National Library and Archives of Iran, Tehran, Iran

چکیده [English]

This study aimed to explore the functioning of all types of archives (national archives, governmental and non-governmental organizational archives, television archives, and thematic archives) regarding the evaluation of resources that come under the umbrella term “film” (motion pictures). Movies are used, cited, and, categorized into at least two formats. This study was done using translating and commenting the third and fourth chapters of the Kula’s book entitled The archival appraisal of photographs: A RAMP study with guidelines. It was followed by summarizing and concluding based on the researcher’s experiences regarding archival documents and exploring the behavior of archival institutions of Iran. The findings of Kula and results of examining cases in Iran show that the mission, goals, tasks, and type of archives (national, organizational, and thematic) directly impact on making provision policies as well as identifying, and determining, and applying the components and criteria of evaluating audio-visual documents (for long-term storage or erasing).

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Film (Motion Picture)
  • Providing
  • Evaluation
  • Archive