نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

سرپرست گروه اسناد مدیریت امور اسناد و مطبوعات سازمان

چکیده

شجره نوعی سند است که به عنوان مجوز امربه معروف و نهی از منکر، برای بعضی از صوفیان به نام خلیفۀالخلفا و خلیفه صادر می شده اس ت. این اصطلاح در
زمان صفویان متداول گردی ده است . از این نوع سند تعداد اندکی موجود است . این مقاله با نگاهی به تاریخچه این نوع سند و معرفی ساختار آن به تعداد اسنادی
که از این نوع تاکنون شناسایی و یا معرفی شده اشاره کرده و به معرفی دو نمونه از آن می پردازد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

--

نویسنده [English]

  • Salem Hossienzadeh